Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH TCXD THANH SƠN

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú