Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỊNH PHƯỚC

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú