Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BỒNG SƠN

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú